มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงานที่ใช้ 2ebook Digital Library

  • มหาวิทยาลัยบูรพา                                               
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร