มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานที่ใช้ 2ebook Digital Library

  • ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร