มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานที่ใช้ 2ebook Digital Library

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                              
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร