มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานที่ใช้ 2ebook Digital Library

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                  
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร