มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงานที่ใช้ 2ebook Digital Library

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์                                             
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร