จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

 

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

 

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย