มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

  • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดตรัง
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ธัญบุรี
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร