มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
 • บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์