มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

  • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี