มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

  • ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
าควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร