มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Smart Control

  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์